Fern v K’nex

Fern v K’nex cyanotypes

Sunflower

Sunflower

Sunflower

Sunflower

Sunflower

Sunflower

Sunflower